อบรมภายใน หัวข้อ "Beta-blockers in Cardiovascular Diseases"

อบรมภายใน หัวข้อ "Beta-blockers in Cardiovascular Diseases"

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมภายในขึ้นในหัวข้อ "Beta-blockers in Cardiovascular Diseases" เพื่อให้ความรู้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ เกี่ยวกับกายวิภาคของหัวใจ โรคหัวใจชนิดต่างๆที่เกียวข้องกับยา Beta-blockers และหลักการเลือกใช้ยา Beta-Blockers ของอายุรแพทย์ โดยมีนพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย