อบรมภายใน หัวข้อ "Understanding the Business of Thailand Private Hospitals"

อบรมภายใน หัวข้อ "Understanding the Business of Thailand Private Hospitals"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 บริษัท นิชิอิโคะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมภายในขึ้นในหัวข้อ "Understanding the Business of Thailand Private Hospital" เพื่อให้ความรู้แก่ทีมขายและทีมการตลาดของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาพรวมของตลาดโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ความต้องการของโรงพยาบาลต่อเวชภัณฑ์ และภาพรวมในอนาคตของตลาดโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากภก.ยศพัชร์ เขียนสันเทียะ Ancillary Division Manager โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยาย